بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تاثیر کمپلکس پلی ساکارید آهن بر غلظت هموگلوبین در کودکان مبتلا به کم خونی

تاثیر کمپلکس پلی ساکارید آهن بر غلظت هموگلوبین در کودکان مبتلا به کم خونی
کم خونی ناشی از کمبود آهن زندگی میلیون ها فرد در سرتاسر دنیا را تحت تاثیر قرار داده است. این نوع کم خونی باعث اختلال در رشد و تکامل عصبی نوزادان و کودکان می شود.

سولفات آهن مرسوم ترین قرص آهن است که برای درمان کمبود آهن یا کم خونی ناشی از کمبود آهن اغلب تجویز می شود. اما به دلیل برخی مشکلات از جمله فراهمی زیستی پایین آن، محققان به دنبال یافتن قرص های آهن با خصوصیات بهتر هستند.

کمپلکس پلی ساکارید آهن یکی از ترکیباتی است که جدیدا به عنوان یک قرص آهن سازگار شناخته می شود.

در مطالعه ای که به تازگی توسط محققان امریکایی انجام شد، تاثیر قرص های سولفات آهن و کمپلکس پلی ساکارید آهن بر غلظت هموگلوبین در کودکان و نوزادان مبتلا به کم خونی ناشی از کمبود آهن مورد مقایسه قرار گرفت.

در این مطالعه آزمایش هایی بر روی 80 کودکان 9 تا 48 ماهه که در یک کلینیک هماتولوژی سرپایی مورد مداوا قرار گرفته بودند انجام شد. به این کودکان قرص های سولفات آهن یا کمپلکس پلی ساکارید آهن با دوز سه میلی گرم بر کیلوگرم از عنصر آهن یکبار در روز به مدت 12 هفته داده شد (40 نفر در هر گروه).

در نهایت 59 نفر این مطالعه را کامل کردند (28 نفر در گروه سولفات آهن و 31 نفر در گروه پلی ساکارید آهن). بررسی ها نشان داد که پس از مصرف قرص های آهن به مدت 12 هفته، میانگین هموگلوبین در گروهی که سولفات آهن مصرف کرده بودند از 7/9 به 11/9 گرم بر دسی لیتر و در گروهی که کمپلکس پلی ساکارید آهن مصرف کرده بودند از 7/7 به 11/1 گرم بر دسی لیتر افزایش یافت.

همچنین میانگین سطح فریتین در گروهی که سولفات آهن مصرف کرده بودند از 3 به 15/6 نانوگرم بر میلی لیتر و در گروهی که کمپلکس پلی ساکارید آهن مصرف کرده بودند از 2  به 7/5 نانوگرم بر میلی لیتر افزایش یافت.

این نتایج نشان داد مصرف سولفات آهن نسبت به کمپلکس پلی ساکارید آهن می تواند باعث افزایش بیشتری در سطح هموگلوبین و فریتین در کودکان مبتلا به کم خونی ناشی از کمبود آهن شود. اما کارایی کمپلکس پلی ساکارید آهن نیز به تنهایی رضایت بخش بود.

نتایج این مطالعه در تاریخ 13 ژوئن 2017 در مجله JAMA  به چاپ رسید.
.