بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تاثیر کم خونی ناشی از کمبود آهن بر هورمون های تیرویید

تاثیر کم خونی ناشی از کمبود آهن بر هورمون های تیرویید
تحقیقات جدید نشان می دهد کم خونی ناشی از کمبود آهن می تواند بر هورمون های تیرویید در کودکان تاثیر بگذارد.

در گذشته مطالعات بسیار کمی وجود داشت که ارتباط بین کم خونی ناشی از فقر آهن را با هورمون های تیرویید بررسی کند.

در مطالعه ای که به تازگی توسط محققان ترکیه ای انجام شد، ارتباط بین این نوع از کم خونی که موضوعی بسیار شایع در کودکان است با هورمون های تیرویید در کودکان ارزیابی شد.

در این مطالعه 102 کودک در محدوده سنی 7 تا 17 سال مورد آزمایش قرار گرفتند. 70 نفر از آنها گروه مطالعه و 32 نفر گروه کنترل را تشکیل می دادند. نمونه های خونی از این کودکان گرفته شد تا تعداد کل سلول های خونی، میزان آهن خون، ظرفیت آهن قابل اتصال کل، میزان فریتین و نیز سطح هورمون های تیرویید آنها اندازه گیری شود.

میانگین سنی کودکان مورد مطالعه 7/5 سال بود و حدود 63 درصد از آنها دختر بودند. سن و جنسیت دو گروه کنترل و مطالعه متفاوت نبود.

میانگین سطح هورمون تحریک کننده تیروئید در افراد گروه مطالعه 2/03 میکروIU بر میلی لیتر، میانگین تروکسین آزاد 1/09 نانوگرم بر دسی لیتر و میانگین تری یدو تیرونین 3/25 پیکوگرم بر دسی لیتر بود.

در گروه کنترل، میانگین سطح هورمون تحریک کننده تیروئید 2/15 میکروIU بر میلی لیتر، میانگین تروکسین آزاد 1/14 نانوگرم بر دسی لیتر و میانگین تری یدو تیرونین 3/45 پیکوگرم بر دسی لیتر بود.

بر این اساس تفاوت آماری قابل ملاحظه ای بین دو گروه کنترل و مطالعه در سطح هورمون های تحریک کننده تیروئید، میانگین تروکسین آزاد و میانگین تری یدو تیرونین وجود نداشت. اما نتایج نشان می داد ارتباط مستقیمی بین میانگین تروکسین آزاد و سطح هموگلوبین وجود دارد. این نتیجه یافته اصلی و مهم این مطالعه بود.

این یافته نشان می داد مطالعات بیشتری باید انجام شود تا ارتباط تازه کشف شده بین کم خونی ناشی از فقر آهن و هورمون های تیرویید دقیق تر بررسی شود. این ارتباط می تواند نقش مهمی در رشد و عملکرد ذهنی و تکامل شناختی کودکان ایفا کند.

این یافته در سال 2017 در مجله Ege Journal of Medicine به چاپ رسید.
مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد